3543
ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นเข้าศึกษาดูงานการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ หมวดพืชผัก

ia

  • เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-10.30 น. ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ หมวดพืชผัก โดย รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร นายเชาวลิต สีลาดเลา และคณะเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และยังเป็นการฝึกอาชีพอิสระแก่บุคคลออทิสติกและครอบครัวอีกด้วย ... Link [13/10/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
357 people like this