3523
สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน และการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูก

ia

  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-11.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกร คณะผู้ปฏิบั้ติงานสภาเกษตรกร เกษตรกร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 52 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ในเรื่องการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ด การปลูกผักแบบดาวล้อมเดือน และการเลี้ยงกบและปลาในบ่อซีเมนต์ื โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก(Aquaponic) การกำจัดศัตรูพืชจากน้ำส้มสายชู และสารธรรมชาติ รวมถึงการขยายพันธุ์พืชอย่างง่าย โดยนายเชาวลิต สีลาดเลา และนางสาววัชราภรณ์ สุขวอ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพืชสวน เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ... Link [25/10/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
429 people like this