3879
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับนักเรียนสาธิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ia

 • เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางพจมาลย์ ลาภลือชา ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ สิทธิโชค อาจารย์ประจำวิชาเกษตร นายณัฐกานต์ เมยเค้า อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ และแนะนำภาพรวมของคณะ รวมถึงสาขาวิชาที่เปิดทำการสอน ในคณะฯ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวแนะนำภาควิชาสัตวศาสตร์ในภาพรวม และจบเกษตรทำงานอะไรได้บ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำชมวีดีทัศน์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักเรียน ต่อมา คณะอาจารย์และนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมหมวดพืชผักและได้เรียนรู้การทำสวนครัวยุคใหม่ การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา วิทยากรโดย นายเชาวลิต ศรีลาดเลา และได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรแก้จน และเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์ รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ วิทยากรโดย นางพจมาลย์ ลาภลือชา และ นายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ สิทธิโชค อาจารย์ประจำวิชาเกษตร กล่าวว่า “ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ลักษณะธรรมชาติของคณะวิชาต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักเรียนใช้ในการเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป ซึ่งในการมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะเกษตรในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจในการต้อนรับ รวมถึงการให้ข้อมูล และการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ของคณาจารย์และวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างมาก และในวันนี้นักเรียนได้รับทราบถึงข้อมูลในด้านต่างๆ ของคณะ รวมถึงได้รับความรู้ในเรื่องของการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา และการปลูกมะนาวนอกฤดู และการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ซึ่งกลุ่มนักเรียนที่มาในวันนี้มีความสนใจและอยากจะเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ทุกคนมีความสนใจเป็นอย่างมาก และมีความกระตือรือร้นที่อยากจะศึกษาในเรื่องของการเกษตรให้ลงลึกลงไปอีก ซึ่งในโอกาสต่อไปจะได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงานในด้านต่างๆ อีกแบบเต็มเวลา” ... [29/10/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
436 people like this