7529
คณะเกษตรฯ มข.จับมือหน่วยงานสำคัญ ดำเนินแนวทางการจัดทำหลักสูตรการเลี้ยงไหมท้องถิ่น

ia

  • การจัดประชุมโครงการ การบูรณาการระหว่างหลักสูตรท้องถิ่น วิชาการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมกับกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 วิชา ในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ ในโครงการบริการวิชาการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีนายสาธิต ทองศรี นายอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ศาลาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโศกส้มกบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โครงการ การบูรณาการระหว่างหลักสูตรท้องถิ่น วิชาการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมกับกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 วิชา ในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ มี ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ ศึกษาและบันทึกวิธีการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมของเกษตรกรกลุ่มปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม ในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพโสกส้มกบ เปรียบเทียบการบันทึกวิธีการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม ระหว่างนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 กับนักศึกษาวิชาการผลิตไหม ศึกษาเนื้อหาวิชาของกลุ่มสาระหลัก 5 วิชาของชั้น ป.4-ป.6 ในหัวข้อที่สามารถบูรณาการกับวิชาการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม เปรียบเทียบผลการเรียนวิชา การปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของชั้น ป.4-ป.6 จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชา การปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเพื่อประเมินความพึงพอใจเนื้อหาวิชา การปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม จากผู้เกี่ยวข้อง 8 ฝ่าย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พันตรีนิคม จันทราช มทบ.23 หัวหน้าชุดประสานงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโศกส้มกบ นายณกรณ์ ไกรอนุพงษา นายพชร โพธิ์กิ่ง นางสาวพิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ และนายสุพจน์ บรรเทา จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น นายจงจิต ดวงสนาม นางวิจิตรา ดวงสนาม และนางสาวสุกรรญา แก้วศิริ จากโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร จาก สนง.เกษตรอำเภอสีชมพู น.ส.วนิดา ยาบกาย และนายสุทธิดล ผิวแดง จาก กศน.อำเภอสีชมพู นายสุภีร์ จันสวัสดิ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสีชมพู นายพงษ์สวัสดิ์ สีลาน และนางจุฬารักษ์ ปุริโส จากโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี นายแสง สีชัยปัญหา กำนันตำบลบ้านใหม่ นายชาญชัย ทองล้น และนางประภัสสร ศรีนามนต์ จากโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ นางสงวน โปรยไธสง นางกัลยา ตาขัน และนางวาสนา ขำขันมาลี จากกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผศ.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ กล่าวว่า “ที่มาของปัญหาก็คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของชั้นประถมศึกษาอยู่ในระดับต่ำ โดยพิจารณาใน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ และโรงเรียนบ้านโสกจานนาดี ซึ่งผ่านโครงการฝึกอบรมครูไหมอาสามาแล้ว ทั้งนี้จากการพูดคุยกับ ผอ.โรงเรียนและครูของโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ โดยที่นักเรียนแต่ละชั้นจะมีการสอบที่แตกต่างกันคือ สอบระดับชั้นเรียน สอบระดับเขตพื้นที่ สอบ Nation test และสอบ O-net ซึ่งหากนักเรียนสอบไม่ผ่านจะมีผลกระทบต่อระบบการประเมินโรงเรียน จนถึงขั้นอาจจะมีการยุบหรือรวมโรงเรียน โดยมีสาเหตุของปัญหาจากที่ โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะชีวิตหรืออาชีพ และส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อความโดดเด่นของโรงเรียนและชุมชน เมื่อมีกิจกรรมของทางกระทรวงศึกษาธิการ เช่นโครงการถนนคนเรียน ซึ่งเน้นทักษะงานอาชีพ อันเป็นแนวทางให้นักเรียนไปประกอบอาชีพได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก” “ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหาก็คือ ต้องจัดการบูรณาการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเข้ากับ 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก กล่าวคือ เมื่อนักเรียนได้เรียนสาระงานอาชีพก็เช่นเดียวกับได้เรียน 5 กลุ่มสาระวิชาไปพร้อมกัน เพราะตัวอย่างและแบบฝึกหัดจะเชื่อมโยงกับ 5 กลุ่มสาระนี้ จะส่งผลกระทบให้นักเรียนจำและเข้าใจในวิชาหลักได้แม่นยำ เนื่องจากความจำของนักเรียนจะไปเชื่อมโยงกับทักษะงานอาชีพที่นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง” ผศ.ชาญชัย กล่าวในที่สุด ... [25/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
844 people like this