2432
รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ร่วมเดินทางนิเทศงานนักศึกษา และร่วมทำสัญญาความร่วมมือทางด้านวิชาการที่ประเทศบรูไน

ia

  • เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ ผศ.น.สพ.คณิต ชูคันหอม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นางมลิวรรณ เบ้าวัน หัวหน้าประสานวานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นางวิลาวัลย์ อังศุนันทวิวัฒน์ หัวหน้างาน นศ.ต่างชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ นางภรณ์ฆิพย์ วะทา เจ้าหน้าที่ประสานงานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และนางอรสา สอนสุภี เลขานุการผู้บริหาร เดินทางไปยัง University Brunei Darussalam ประเทศ Brunei เพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญกับระบบสหกิจอาเซียนเป็นอย่างมาก เพื่อให้นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ ทั้งด้านการผลิตปศุสัตว์ การตลาด การจัดการอาหารสัตว์ การส่งเสริมการเลี้ยงในกลุ่มเกษตรกร แล้วนักศึกษายังได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ การเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวบรูไน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่แท้จริงในกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วยกัน . จากนั้นมีการพูดคุยกันถึงความร่วมมืออื่นๆและมีการทำสัญญาความร่วมมือกัน ทั้งทางวิชาการ และการพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์ในต่างประเทศให้มากขึ้น ในรูปของการสร้าง "เครือข่ายสหกิจอาเซียน" เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ วัฒนธรรม และภาษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติต่อไป ... [06/11/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
312 people like this