7881
นศ.เกษตรฯ มข. ออกค่ายสัตวบาลอาสา นำความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ เอกชนเสริมงบ ช่วยน้องนักเรียน

ia

  • เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 ได้มีพิธีปิดค่ายสัตวบาลอาสา ครั้งที่ 2 ของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา อ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นางสาวศรีนวล คณานิตย์ นายสายัณ คันธะรินทร์ นายปฐมพงษ์ หล้าคำ นายชานนท์ ทองดี นายวัชรพงศ์ สิงห์โสภาและนางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทซีพี บริษัทเบทาโกร ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนอุดมและโรงเรียนบ้านทุ่งพระ พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมพิธีปิดและรับมอบโรงเรือนไก่ไข่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า “โครงการค่ายสัตวบาลอาสา ครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 200 คน มาออกค่ายอาสา ณ โรงเรียนบ้านดอนอุดมและโรงเรียนบ้านทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำกิจกรรมการปลูกพืช เลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการสร้างโรงเรือนไก่ไข่ พร้อมพัฒนาพื้นที่ให้ดูสะอาด เรียบร้อย ทำให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพมาพัฒนาชุมชน และขอขอบคุณภาคเอกชนทุกหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และพันธุ์ไก่ไข่ แก่โครงการค่ายสัตวบาลอาสา ครั้งที่ 2 นี้ ได้ดำเนินกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย” โดยชุมนุมสัตวบาลอาสา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการค่ายสัตวบาลอาสา ครั้งที่ 2 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านดอนอุดมและโรงเรียนบ้านทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาโครงการวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านดอนอุดมและโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ให้สามารถนำไปปฏิบัติต่อยอดได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการวางแผนงาน การดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนภายนอก ทำให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพไปพัฒนาชุมชนต่อไป ซึ่งมีนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้กิจกรรมออกค่ายสัตวบาลอาสาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โครงการค่ายสัตวบาลอาสา ครั้งที่ 2 นอกจากจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และพันธุ์ไก่ไข่จากหน่วยงานภาคเอกชน มาเพิ่มเติมให้ด้วย ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานขอนแก่น บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร้านท่าหินการเกษตร และ วรรณฟาร์มปศุสัตว์ จึงทำให้โครงการค่ายสัตวบาลอาสา ครั้งที่ 2 สามารถดำเนินกิจกรรมของโครงการได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในค่ายครั้งนี้ ประกอบด้วยการสร้างโรงเรือนไก่ไข่ ปลูกผักสวนครัว การทำบ่อปลา พัฒนาเตาเผาขยะของโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์และกิจกรรมวิชาการสอนวิธีการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับน้องๆนักเรียน เป็นต้น ... [08/10/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1419 people like this