6349
เปิดห้องสมุดมีชีวิต คณะเกษตรศาสตร์ มข.

ia

 • เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ (Ag’s Library Grand Openning) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน บุคลากร และนักศึกษคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานคับคั่ง ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวว่า “ก่อนที่คณะเกษตรศาสตร์จะดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดในครั้งนี้ คณะเล็งเห็นว่าผู้ใช้บริการโดยเฉพาะนักศึกษามีจำนวนลดลง คณะจึงริเริ่มแนวทางในการปรับปรุงห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการทำงานของผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยเน้นการสร้างบรรยากาศ สร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมสำหรับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิเช่น ดำเนินการปรับปรุงบรรยากาศภายในให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละจุดในห้องสมุดของคณะฯให้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตามคอนเซป A space for living, learning, relaxing, and loving. เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือ และพื้นที่พักผ่อนหรือพบปะสังสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความคิดและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวิชาการ นอกจากนี้คณะยังสร้างห้องสัมมนาหรือห้องประชุมกลุ่มย่อยที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย อาทิเช่น smart tv, home theater, flipped chart, LCD เข้ามาตอบสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่มหรือประชุมสัมมนากลุ่มย่อย หรือดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบ flipped chart, PBL, RBL, social classroom เป็นต้น อันเป็นรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเรื่อง Library for all ซึ่งอยากให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศและใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างสูงสุดเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น”

  รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี กล่าวว่า “รู้สึกชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินงานปรับปรุงห้องสมุดโดยแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่อง Library for all ที่ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศและใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการทั้งด้านวิชาการ สุนทรียภาพและนันทนาการ และมีความชื่นชมและขอบคุณในความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการทำงานจากคณะกรรมการทุกฝ่าย ที่ช่วยผลักดันจนปรับปรุงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”

  นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มีแนวคิดในเรื่องของการบริการสำหรับคนยุคใหม่ที่ต้องการความหลากหลายและความก้าวทันในยุคดิจิตอล ซึ่งหลังจากการปรับปรุงแล้วในด้านของการให้บริการต่างๆ จะเป็นการให้บริการในระบบดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็น e-book, e-journal ห้องสมุดของเราเป็น Library for all ซึ่งทุกท่านสามารถมาเยี่ยมชมและมาใช้บริการได้ และห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ได้ทำการพัฒนาเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.2557 และต่อเนื่องมาถึง ปี พ.ศ.2558 เราจัดพื้นที่บริการในรูปแบบใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการพื้นที่ในความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียนและในการทำวิจัย ซึ่งห้องสมุดของเราเป็นพื้นที่ที่มีชีวิต เป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้ เป็นพื้นที่ผ่อนคลายและเป็นพื้นที่แห่งความรัก ตามคอนเซป A space for living, learning, relaxing, and loving.” ... [30/11/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
621 people like this