5020
คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลัง

ia

  • เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 – 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสู่ขวัญข้าว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศ บรรเทิง ผู้ประสานงานสาขาพืชไร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติไมตรี ก้อนคำดี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การจัดพิธีสู่ขวัญข้าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและร่วมกิจกรรม ซึ่งได้มีกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวไว้แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยมีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงค์ 5 รูป ต่อมาเป็นการรำบายศรีรับขวัญแม่โพสพ และพราหมณ์ทำพิธีสู่ขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ ได้สร้างประเพณีการปลูกข้าวตามวิถีชาวนาไทย โดยบรรจุไว้ในหลักสูตร ในรายวิชาฝึกงานพื้นฐานพืชศาสตร์ (พืชไร่) มีกิจกรรมในการทำงานร่วมกันคือ การหว่านกล้า ปักดำต้นกล้า เก็บเกี่ยวและสู่ขวัญข้าว กิจกรรมเหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่สอนให้อนุชน นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ ได้ซาบซึ้งประเพณีเก่าแก่ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทำนา เมื่อนักศึกษาได้ปลูกข้าวในแปลงฝึกงานแล้ว จึงจัดให้มีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าวขึ้น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและร่วมกิจกรรมสืบต่อไป ... [28/11/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / พจมาลย์
594 people like this