4322
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัคราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

ia

  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Paul Robilliard เอกอัคราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Ms.Sarah Roberts Political/Economic Counsellor Department of Foreign Affairs and Trade Mr.Ben Giles Trade Commissioner Australian Trade Commission (Austrade) Ms.Wendy Voss First Secretary (Agriculture) Department of Agriculture Ms.Apinya Buakla Research Officer (Agriculture) Department of Agriculture และ Mr.Teerasak Siripant Political Specialist and Senior Research Officer Political and Economic Section Department of Foreign Affairs and Trade ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การมาเยือนคณะเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้ ฯพณฯ เอกอัคราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย มีความสนใจในเรื่องของโคเนื้อ และโคนมเป็นพิเศษ รวมทั้งได้มีการหารือถึงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกาในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ... [30/11/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
497 people like this