5433
ลงพื้นที่วิเคราะห์ชุมชน RRA และ AIC ป.โท ปี 2

ia

 • นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมู่บ้านเพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามและปฏิบัติการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ชุมชน

  นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ และ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ เป็นผู้ประสานงานรายวิชา โดยจัดกิจกรรมเรียนในพื้นที่หมู่บ้านป่าชาด ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน 2558

  ซึ่งโครงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามนี้จัดขึ้นทุกภาคการศึกษา โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ชุมชนเกษตร การทำงานเป็นทีม สร้างเสริมประสบการณ์การปฏิบัติงานภาคสนาม และการทำงานร่วมกับชุมชน นอกจากนี้นักศึกษาและชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายได้ทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันด้วย อีกทั้งชาวบ้านยังได้ทราบความต้องการของชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง ... [02/12/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ศีดา พูนประโคน / นายณรงค์ศักดิ์ สิงหันต์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
672 people like this