2591
คณะเกษตรฯ มข. ศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ia

  • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานของทั้งสองคณะ เรียนรู้จุดเด่นของแต่ละงาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมสุมนต์สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [02/12/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
342 people like this