2233
คณะเกษตรฯ มข. ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิต พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง นายสมเกียรติ พิศเพ็ง บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร เกรดเฉลี่ย 3.85 และมอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการสโมสรนักศึกษา และกรรมการเชียร์ในปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นเป็นการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร โดยคณะกรรมการการฝึกซ้อม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 433 คน ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [11/12/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
332 people like this