4365
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ia

  • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายพุธทอง กาบบัวลอย หัวหน้ากลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นายสมฤทธิ์ ซื่อดี ผู้ประสานงานกลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์ และนายบูรณศักดิ์ ปกครอง ประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์ โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาการใช้บริการด้านต่างๆ ของสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อแนะนำบริการใหม่ๆ และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/12/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์,ไพศาล
436 people like this