1403
คณะเกษตรฯ มข. จัดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2559

ia

  • เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2559 กิจกรรมภายในงานเริ่มจากการแข่งขันกีฬาฮาเฮเชื่อมความสามัคคี โดยการแบ่งบุคลากรออกเป็น 2 สี คือทีมสีเขียว และทีมสีอิฐ ผลการแข่งขันทีมที่ชนะคะแนนรวม คือ ทีมสีเขียว ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ประธานในงาน กล่าวเปิดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2559 กล่าวอวยพรปีใหม่ และมอบบทเพลงในวันปีใหม่ ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพน ห่อนาค ตัวแทนบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการอวยพรปีใหม่ และมอบบทเพลงในวันปีใหม่ให้แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ กิจกรรมต่อมา เป็นการแนะนำบุคลากรใหม่ และการจับรางวัล และมอบของรางวัล ให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลของขวัญปีใหม่ในแต่ละรายการ โดยในปีนี้ รางวัลใหญ่คือสร้อยคอทองคำจากท่านคณบดี จำนวน 3 รางวัล โดยผู้โชคดีได้แก่ นายสุระชัย วันน้อย นายยุวพล มหาศรานนท์ และอาจารย์วิถี เหมือนวอน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุข และสนุกสนานจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการแข่งขันกีฬา และการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในกลุ่มบุคลากร ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [05/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
215 people like this