1510
คณะเกษตรฯ มข. ทำการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนับคะแนน เวลา 15.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการนับคะแนน ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [19/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
225 people like this