8993
ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน ประจำปี 2559

ia

 • เวทีการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559

  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 อย่างเป็นทางการ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กิจกรรมการแข่งขันของงานในวันแรก คือ การแข่งขันจัดพานบายศรี 3 ชั้น มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม จาก 5 จังหวัดภาคอีสาน ผลการตัดสินทีมที่ได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมชุมชนหนองปลาเฒ่า จากจังหวัดชัยภูมิ (ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นายปุริศ ยะสูงเนิน นายสิทธา จารนัย นายพงศธร จันทร์อ้าย นายชัยนันท์ จันทร์โฉมและนายวันอาสา ฝ่ายกลาง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จากจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นายวิทยา ไกยสวน นายกิตติศักดิ์ ตรีกุล นายวีรปริยา สาสิม นางสาววราภรณ์ สุรพันธ์และเด็กหญิงสุดาพร ไกยสวน) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จากจังหวัดขอนแก่น (ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นางสาวณัฐมล อามาตย์ นายวิรัตน์ หล่อคำ เด็กหญิงพัชราภรณ์ โยธานัน นางสาวสุกัญญา อัสสาภัยและนายกฤษดา ศรีชัย) ... [22/01/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวฒน์ / นางสาวปุณยนุช สร้อยโพธิ์
863 people like this