2112
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559

ia

  • เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ “ภูมิปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานแนวพระราชดำริ” ซึ่งในปีนี้ พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก หลังจากเสร็จพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 แล้ว พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินชมงาน และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 โดยมีนายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2559 กิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาการเกษตร การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การจัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 การเสวนาวิชาการและการฝึกอบรมอาชีพเกษตร การจัดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 การจัดงานปลาสวยงาม ครั้งที่ 9 การจัดประกวดผลงานทางด้านการเกษตร การแข่งขันทักษะด้านการเกษตร การประกวด / แข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้านจากไก่พื้นเมือง การประกวดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตผลของห้างร้านเอกชน นักศึกษาและส่วนราชการต่างๆ การจำหน่ายหัตถกรรม สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มเกษตรกร และศิลปาชีพจากประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 5 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [23/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
313 people like this