4623
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน และให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ รางวัลองค์กรดีเด่น และ องค์กรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ทางสัตวศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นกลางด้านผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยด้านใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี และรางวัล องค์กรดีเด่นด้านการวิจัยทางการเกษตร ได้แก่ “บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด” ภายใต้การบริหารงานของคุณบันเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โดยมี ผู้แทนรับรางวัล คือ คุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย ได้ให้เกียรติมอบรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ "รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย" ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร. รัตนจิรา รัตนประเสริฐ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย นายณรงค์ อภิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ 1) เพื่อเป็นการอภิปราย บรรยายและเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยการเกษตร 2) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยด้านเกษตรของภาครัฐและเอกชนสู่สาธารณชนนำใช้ประโยชน์ 3) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่อไป นอกจากมีการบรรยายพิเศษแล้ว ในการจัดประชุมวิชาการเกษตรในครั้งนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาคบรรยายและโปสเตอร์ (ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมการเกษตร) ซึ่งในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 60 เรื่อง และ ภาคโปสเตอร์ จำนวน 121 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ จำนวน 250 คน และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมอบรางวัลและเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [26/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
419 people like this