2050
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีเปิดสถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีเปิด “สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์” เพื่อใช้ในการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน การสร้างสถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการของเสียจากฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่ไข่ และการเลี้ยงโคนมของคณะเกษตรศาสตร์ โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณของวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบการผลิตพลังงานทดแทนก๊าซ CBG เพื่อใช้เองในหน่วยงานด้านการขนส่งมวลชน บริการแก่ นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนที่มาใช้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเป็นต้นแบบการเป็นศูนย์เรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการในการจัดการของเสียและน้ำเสียจากฟาร์ม ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างองค์กรที่ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคณบดีจากคณะต่างๆ คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ หมวดงานไร่ฝ่ายสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/01/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
296 people like this