1716
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมประเมินผล และให้การรับรองการเป็นวิทยากร วช.

ia

  • ระหว่างวันที่ 1 -5 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมประเมินผลและให้การรับรองเป็นวิทยากร วช. ของผู้ที่ผ่านการอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสารคาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ร่วมกับสมาคมนักวิจัยรุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 -5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีอาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าอบรม อาทิเช่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 49 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ให้มีความสามารถนำหลักสูตรไปจัดการฝึกอบรมในวิจัยในพื้นที่ และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ สามารถเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอทุนวิจัยต่อไป ... [08/02/2016]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ / รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
253 people like this