1542
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2558

ia

  • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2558 นำโดย ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และหัวหน้าทุกหน่วยงาน รับฟังแนวทางการดำเนินการและวางแผนการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม และนางภาวนา กิตติวิมลชัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร AG08 สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ... [16/02/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ / หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
203 people like this