2500
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีเปิด Agro Outlet

ia

 • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีเปิด Agro Outlet โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีจากคณะต่างๆ คณะผู้บริหาร บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ผู้แทนองค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  Agro Outlet คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ในนามบริษัทอะโกรพาร์คพลัส ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจการเกษตรของ นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงภาคส่วนสังคมต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำผลผลิต สินค้า ผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร งานวิจัย ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งจากภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้เกิดการนำผลผลิต สินค้า ผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร งานวิจัย ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งจากภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สร้างความร่วมมือ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับภาคเอกชนโดยศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาการใช้พื้นที่ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทำให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งในด้านการบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

  สินค้าที่จัดจำหน่ายประกอบด้วย ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลผลิตจากศิษย์เก่า ผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เป็นต้น อันเป็นแนวนโยบายที่ตรงกันของทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเกษตรศาสตร์ที่ผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการนำผลงานวิจัยสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและคณะเกษตรศาสตร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่ง Agro Outlet คณะเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น. ... [24/02/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
390 people like this