2771
คณะเกษตรฯ มข. ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพการผลิตส้มโอทองดีเพื่อการส่งออก

ia

  • เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร หัวหน้าโครงการพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน ดร.รำไพ นามพิลาและนายสมยศ มีทา ทีมนักวิจัยกลุ่มวิจัยไม้ผลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการระบบการผลิตส้มโอคุณภาพดีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของส้มโอชัยภูมิ ปรึกษาหารือร่วมกับนายสาคร เถินมงคล นายอำเภอบ้านแท่น ว่าที่ พ.ต.วิเวก จงสูงเนิน เกษตรอำเภอบ้านแท่น และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแท่น เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตส้มโอทองดีพื้นที่อำเภอบ้านแท่น นอกจากนี้ท่านนายอำเภอยังมีการวางแผนขยายพื้นที่ปลูกส้มโอในปี 2560 ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแท่นจากเดิม 510 ไร่ ขยายพื้นที่เป็น 1,000 ไร่ และนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการผลิตส้มโอ ซึ่งคณาจารย์และนักวิจัยของกลุ่มวิจัยไม้ผลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเอาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่โดดเด่นออกมาให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตส้มโอเพื่อการส่งออก หวังยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ... [25/02/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ดร.รำไพ นามพิลา / ดร.รำไพ นามพิลา
402 people like this