2258
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมจัดฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ia

  • ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สุริยะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการรับทุนวิจัยในโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย จากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมในรุ่นที่ 3 โดยอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจาก วช. ในปีงบประมาณ 2559 อีกด้วย การฝึกอบรมในครั้งนี้มีอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 81 คน ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ... [25/02/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: สุนิภรณ์ เหลาจันทร์ / สิริภา แก้วคำแสน
385 people like this