4357
คณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับโล่รางวัลในงาน ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2559

ia

  • เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2557 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายกําธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดังนี้ 1. คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียติคณะที่มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านงานคลังและพัสดุที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2557 2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2557 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2558 5. ดร.มงคล ต๊ะอุ่น ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุน สนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์คิดค้น) ระดับดีเยี่ยม บุคลากรที่ได้รับเข็มที่ระลึกแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง นางสาวพรทิพย์พา ชุมแวงวาปี และ ดร.ชานนท์ ลาภจิตร ได้รับเข็มที่ระลึกแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

    การจัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2559” ในครั้งนี้ มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในประเภทต่าง ๆ ที่เป็นผลงานประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 120 รางวัล และผลงานประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 157 รางวัล รวมทั้งสิ้น 277 รางวัล ... [01/03/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
522 people like this