1243
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Utsunomiya University

ia

  • เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านการจัดการดินเค็มและการฟื้นฟู ณ ห้องประชุมสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [08/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
157 people like this