2011
คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการประเมินคุณภาพ

ia

  • ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการประเมินคุณภาพ (Seed Production and Quality Assessment) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นางปราณี สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบพัฒนาที่ดิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ นางสาวพรทิพย์พา ชุมแวงวาปี และนางสาวสุดสงวน เทียมไธสงค์ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานผลิตพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถรักษามาตรฐานเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี รวมทั้งมีการขยายผลไปสู่กลุ่มเกษตรกรอย่างกว้างขวาง โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย ... [09/03/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์,พรทิพย์พา
288 people like this