2729
คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมประชารัฐ 3,000 ล้าน โคเนื้ออีสานสู่ AEC+3

ia

 • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กฤตพล สมมาตย์ ร่วมกับสมาคมโคเนื้ออีสาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมโคเนื้อนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว จัดประชุมระดมความคิด “ประชารัฐ 3,000 ล้าน โคเนื้ออีสานสู่ AEC+3” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้แทนจากสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผุ้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนด้านโคเนื้อ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น

  การประชุมระดมความคิด เรื่อง “ประชารัฐ 3,000 ล้าน โคเนื้ออีสานสู่ AEC+3” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโคเนื้อ ทั้งจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคีภาคประชาชน และภาคีจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาโคเนื้ออีสาน ให้ก้าวสู่ AEC ด้วยความมั่นคง ถาวร เพื่อระดมแนวความคิดจากทุกภาคส่วน พัฒนายุทธศาสตร์โคเนื้ออีสาน 10 ปี (ปี พ.ศ.2560 – 2569) เพื่อเปิดตัวสมาคมโคเนื้ออีสาน (สคอ.) The E-San Beef Cattle Association. (ESB) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของสมาคมโคเนื้ออีสาน และเพื่อนำเสนอโครงการ ประชารัฐ 3,000 ล้าน โคเนื้ออีสานสู่ AEC

  รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตพล สมมาตย์ กล่าวว่า “คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บูรณาการดำเนินงานร่วมกับ สมาคมโคเนื้ออีสาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมโคเนื้อนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว จัดประชุมระดมความคิด เรื่อง “ประชารัฐ 3,000 ล้าน โคเนื้ออีสานสู่ AEC+3” แผนพัฒนาระยะยาว 10 ปี สู่การขับเคลื่อนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเนื้ออีสานอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อการบริโภคและส่งออก 9 เครือข่าย ยกระดับความเข้มแข็ง และขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มั่นคง และยั่งยืนต่อไป” ... [18/03/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
285 people like this