1799
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานนานาชาติ

ia

  • ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษตร เข้าร่วมประชุมใน 1st International Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals: TSO 2016 ณ โรงแรมอ่าวนาง นาคาปุระ รีสอร์ต แอนด์ สปา จ. กระบี่ ในการนี้ อาจารย์ภาณุพล ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง Coconut Coir Dust Ratio Affecting Growth and Flowering of Potted Petunia hybrids ซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้การดำเนินการระหว่าง International Society for Horticultural Science (ISHS) และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ กว่า 150 คน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความก้าวหน้างานวิจัยและวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อนุกรมวิธาน การปรับปรุงพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืช ตลอดจนการดำเนินการธุรกิจด้านไม้ดอกและไม้ประดับเขตร้อน ซึ่งประเทศไทยเป็นภูมิภาคหนึ่งในแถบประเทศเขตร้อน ที่มีความสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ดอก และไม้ประดับอย่างสูง ภายในการประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ เช่น Prof. Dr. Richard A. Criley, University of Hawaii, Prof. Dr. Seichi Fukai, Kagawa University และ Prof. Dr. Hugh W. Pritchard, Royal Botanic Gardens (RBG) Kew, United Kingdom การประชุมวิชาการ และการทัศนศึกษาเยี่ยมชมแหล่งผลิตกล้วยไม้รองเท้านารี เหลืองกระบี่ ซี่งเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งในสภาพธรรมชาติตามหมู่เกาะ และการผลิตเป็นการค้าในโรงเรือน เพื่อให้เห็นตัวอย่างของการอนุรักษ์ และการนำมาพัฒนาปลูกเลี้ยงอย่างสมดุล ... [05/04/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี / ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
298 people like this