1710
ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

ia

  • เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวต้อนรับและแนะนำศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาเป็นการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตอ้อยให้มีประสิทธิภาพด้านพันธุ์อ้อย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี การบรรยาย เรื่อง การกำจัดศัตรูอ้อย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วงเจริญ การบรรยาย เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดินก่อนปลูกอ้อยและเพิ่มประสิทธิภาพธาตุอาหารในการผลิตอ้อย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยและนักวิจัยของโรงงานน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ณ อาคารบรรยายหมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [11/04/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / สุวารี
291 people like this