2589
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมกลุ่มวิจัยครั้งที่ 2 เพื่อรายงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย พร้อมทั้งร่วมวางแผนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อทำการวิจัยพื้นฐานสร้างองค์ความรู้เชิงกระบวนการของการจัดการอินทรียวัตถุในดินไร่ และดินนา ที่ได้รับสารอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่นที่มีคุณภาพต่างกัน รวมทั้งถ่าน ในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินไร่และดินนา และเพิ่มผลผลิตพืชไร่เศรษฐกิจและข้าว และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่บรรยากาศ 2) เพื่อทำการวิจัยเชิงประยุกต์ในการนำความรู้จากการวิจัยพื้นฐานมาพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการอินทรียวัตถุในดิน เพื่อเผยแพร่แก่สังคมต่อไป 3) เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ (อาจารย์รุ่นใหม่และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ที่มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัย เน้นในด้านระบบนิเวศเกษตรและหน้าที่ของอินทรียวัตถุในดินต่อระบบนิเวศ การประชุมครั้งนี้มีนักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มฯ จากหลายสถาบัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ และ ดร. พฤกษา หล้าวงษา นักวิจัยสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ นักวิจัยจากสาขาเศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร. บรรยง ทุมแสน ที่ปรึกษากลุ่มฯ และข้าราชการบำนาญสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.สมชาย บุตรนันท์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ เหมวงษ์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนมและ ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของกลุ่มอีกจำนวน 6 คน และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยจำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1303 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [11/04/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พิชญานันท์ ปานบุญ / พิชญานันท์ ปานบุญ
405 people like this