3531
คณะเกษตรฯ มข. จัดสัมมนา เรื่อง ปักธงมุ่งสู่อนาคต : ยุทธศาสตร์ 4 ปี (2560-2563)

ia

  • เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนา เรื่อง ปักธงมุ่งสู่อนาคต : ยุทธศาสตร์ 4 ปี (2560-2563) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการบรรยาย เรื่อง หลักการแนวคิดพื้นฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงกับ PMQA ก.พ.ร. และ QA วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงส์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากนั้นเป็นการระดมความคิดเห็น ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคณะเกษตรศาสตร์ในอีก 4 ปีข้างหน้า และการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา (Opportunity for Improvement : OFI) เพื่อกำหนดเป้าประสงค์ ระดับนโยบาย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาค หัวหน้างาน บุคลากร ศิษยืเก่า และนักศึกษาคณะเกาตรศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารบุคลากรในส่วนงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้วยเครื่องมือ Balanced score card (BCS) และเพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนองค์กรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาหลายท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ นายวันชัย จารุนิเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคลและด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นายศรายุทธ ธรเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายกมล ปินตาเครือ ผู้จัดการการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มิตรกาฬสินธุ์ จำกัด นายอากร สุวรรณพรหม ผู้อำนวยการสถาบันกวดวิชา The Act นางเหรียญทอง พานสายตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น นายสุรชาติ กำหอม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริษัท เบทาโกรเกาตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานขอนแก่น นายคำม้วน จันทร์มนตรี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสถานีวิจัยและพัฒนา บริษัท ซินเจนทาซีดส์ จำกัด นายสุเมธ มั่งคั่ง ประธานกรรมการ บริษัท สุเมธ กรุ๊ป จำกัด นายสุรชัย ไชยคำภา กรรมการผู้จัดการ บรัท Big Dutchman นายมารุต หาจันดา ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม บริษัท น้ำตาลมิตรผล นายรักติ ญวนกระโทก ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ โฟร์ทีน (ประเทศไทย) จำกัด นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ นายพินิจพล ประดับชาติ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ นายนพดล รัฐถาวร กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ นายดุสิต มิตรสูงเนิน กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และ นางนารีลักษณ์ อัศวจิตต์ภักดี กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ... [11/04/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
503 people like this