1121
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2559

ia

  • เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี คณะเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์ จึงได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส และเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในกลุ่มบุคลากร กิจกรรมภายในงาน มีการขอขมาต่อองค์พระพุทธชินราช พระพุทธรูปประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้นำกล่าวคำขอขมา ต่อมาเป็นการสรงน้ำพระพุทธชินราช หลังจากนั้นเป็นการสรงน้ำขอพรจากผู้อาวุโส และรับพรจากผู้อาวุโส โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ลวดทอง เป็นผู้แทนผู้อาวุโสกล่าวให้พร ต่อมาเป็นการเปลี่ยนผ้าทรงพระพุทธชินราช ซึ่งงานในวันนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานคับคั่ง ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร AG 08 และบริเวณลานกิจกรรมข้างสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [12/04/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
155 people like this