2464
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับค่ายวิชาการเทศกาลคนติด มข. จากสถาบันคอสโม ติวเตอร์เฮาส์ เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ค่ายวิชาการเทศกาลคนติด มข. จากสถาบันคอสโม ติวเตอร์เฮาส์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำภาควิชาการประมงและภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร แนะนำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง แนะนำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง แนะนำภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยมีนักเรียนค่ายวิชาการเทศกาลคนติด มข. เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการค้นหาคณะในฝัน เพื่อให้นักเรียนสามารถกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาเพื่อไปสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน โดยมีแนวทางในการประเมินศักยภาพ และพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถเข้าศึกษาในคณะที่ชอบ และเหมาะสม ในระดับอุดมศึกษา เพื่อเสริมความรู้พื้นฐานความถนัดสำหรับแต่ละสาขาและความมั่นใจให้กับนักเรียน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อเสริมความรู้เฉพาะด้านที่นักเรียนต้องเตรียมตัวเพื่อสอบในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับการศึกาในแบบที่ไม่มีใครเหมือน และปลูกฝังแนวคิดที่ดี และเพื่อให้นักเรียนได้เห็นสถานที่เรียนจริงในคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [29/04/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
386 people like this