1147
คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า รุ่น 11

ia

  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่น 11 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นเงินจำนวน 111,111 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ และ คุณอดิศักดิ์ เอกสมทราเมษฐ์ เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งรายนามผู้มอบทุนมีดังนี้ คุณอรุณศรี จิตต์รัตนธรรม มอบทุนเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท คุณอดิศักดิ์ เอกสมทราเมษฐ์ มอบทุนเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ มอบทุนเป็นเงินจำนวน 1,111 บาท ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [03/05/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
182 people like this