1303
คณะเกษตรฯ มข. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการผลิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ia

  • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการผลิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายแนวคิดในด้านการผลิตมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผุ้ใช้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร และการบริหารจัดการต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป ... [25/05/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
191 people like this