1580
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง GAP เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย

ia

  • เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. สำนักงานมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง GAP เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) (ข้อ 1-3) วิทยากรโดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) (ข้อ 4-6) วิทยากรโดย นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์ และในช่วงบ่ายเป็นการการบรรยายเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) (ข้อ 7-8) วิทยากรโดย นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ การบรรยายเรื่อง การประเมินความเสี่ยงโดยใช้รายการตรวจ (checklist) วิทยากรโดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล การบรรยาย เรื่อง การขอการรับรองมาตรฐาน GAP พืชอาหาร วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน มีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดีในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคมุ่งสู่การเป็น Smart Farmer ... [30/05/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ฑิฆัมพร,กรรณิการ์
226 people like this