2320
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวพื้นเมือง ประจำปีการศึกษา 2559

ia

  • เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวพื้นเมือง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายกิจการยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง วิทยากรโดย นางสุภกาญจน์ พรหมขันธ์ อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ นางสาวธิดารัตน์ มอญขาม นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณต์ และการใช้ผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมืองเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ และเพื่อสร้างระบบต้นแบบเครือข่ายการผลิตและการแปรรูป ทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชน เครือข่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเกษตรกร อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น จำนวน 20 คน ณ อาคารปฏิบัติการกลางหมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [10/06/2016]




    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
358 people like this