2055
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน และ Agro Outlet

ia

  • เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 – 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมการปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์ การปลูกผักแบบดาวกระจาย การเพาะเห็ด และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา นางพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา ต่อมาได้เข้าเยี่ยมชม Agro Outlet ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดทางอุตสาหกรรมทางการเกษตรในอีกรูปแบบหนึ่ง เริ่มจากการผลิต ไปจนถึงการนำผลผลิตไปขายในตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน และ Agro Outlet อุทยานเทคโนโลยีทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [10/06/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
251 people like this