2131
นักศึกษาคณะเกษตรฯ ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7

ia

 • เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00-19.00 น. ณ สำนักหอสมุด โดยจัดประกวดโครงงานคุณธรรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 ซึ่งนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยกลุ่มจิตอาสานักศึกษาทุนเกษตร มข. ได้ส่งผลงานโครงการ"คิด...ก่อนทิ้งขวด" ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 2 รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท

  การประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส จากโครงการเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง และอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดฯ โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาให้ประพฤติ ปฎิบัติตนเป็นคนดีที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์ และตอบแทนคุณให้แก่สถาบันที่ได้ศึกษา มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงงานคุณธรรม และสนับสนุนทุนเพื่อให้นักศึกษาจัดทำเป็นโครงงานคุณธรรม ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการทำความดี มีคุณธรรมในเชิงรุก โดยโครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 นี้ ได้แบ่งโครงงานคุณธรรมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  ประเภทที่ 1 เป็นโครงงานที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนักศึกษา มีนักศึกษารวมกลุ่มเพื่อทำโครงงาน จำนวน 5 โครงงาน

  ประเภทที่ 2 โครงงานในรายวิชา (Service Learning) มีอาจารย์ที่ร่วมทำโครงงานจำนวน 6 โครงงาน

  โดยมีผลการประกวดโครงงานที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนักศึกษา ดังนี้

  - รางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 1 โครงงาน "เพราะเราห่วงใย จึงอยากให้มีใบขับขี่" รับเงินรางวัล 8,000 บาท

  - รางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 2 โครงงาน "คิดก่อนทิ้งขวด" รับเงินรางวัล 6,000 บาท

  - รางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 3 โครงงาน "เด็กรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง" รับเงินรางวัล 4,000 บาท

  - รางวัลโครงงานคุณธรรม รางวัลชมเชย โครงงาน "นักเรียนวัยใส รู้ทันภัยใกล้ตัว" รับเงินรางวัล 3,000 บาท

  - รางวัลโครงงานคุณธรรม รางวัลชมเชย โครงงาน "ชุดนิทานหุ่นนิ้วมือ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย บ้านแคนทอง" รับเงินรางวัล 3,000 บาท

  - รางวัล Popular Vote โครงงาน "เพราะเราห่วงใย จึงอยากให้มีใบขับขี่" รับเงินรางวัล 3,000 บาท ... Link [23/06/2016]
  ia .ia2 .ia3

 • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / สำนักนวัตกรรมการการเรียนการสอน
371 people like this