1229
คณะเกษตรฯ มข. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

ia

  • เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าประชุมในครั้งนี้ร่วมกับ สมาชิกภาคีฯ กว่า 30 สถาบัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [01/07/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
176 people like this