1220
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ia

  • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานและทัศนศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง โคนมในประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา จากนั้นในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์อีกด้วย ... [05/07/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
190 people like this