1332
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ia

  • เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นายสุเมธ มั่งคั่ง ร่วมให้การต้อนรับ คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานโครงการเกษตรเข้มแข็ง พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เข้าเยี่ยมชม Ago Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งได้ประชุมปรึกษาถึงความร่วมมือ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และโครงการเกษตรเข้มแข็ง เพื่อการนำงานวิจัยเรื่องข้าวมาใช้ในการพัฒนาการปลูกข้าว ในโครงการ ‘ข้าวอิ่ม’ ณ Ago Outlet อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [07/07/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
245 people like this