2221
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การกำจัดศัตรูพืชโดยหลักชีววิทยา “แมลงกำจัดโรคและศัตรูพืช” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติฯ ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก เรื่อง การปลูกพืชโดยใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงปลาบแบบหมุนเวียน และได้ศึกษาการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา วิทยากรโดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และ นายเชาวลิต สีลาดเลา ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย เรื่อง การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อและน้ำชีวภาพจากไส้เดือนดิน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การเพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภค วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์-ไก่พื้นเมือง และศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการสิ้นค้าแปรรูปการเกษตรจากเกษตรกรสู่รูปแบบร้านค้าสหกรณ์แบบบูรณาการ ณ Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้และพัฒนาพืชผักสวนครัวของต้นให้ปลอดสารพิษ สามารถนำความรู้จากกิจกรรมของโครงการนำไปประยุกต์ ปฏิบัติ เพื่อเป็นต้นแบบในชุมชนตลอดจนสามารถเผยแพร่ความรู้แก่ครัวเรือนข้างเคียงและผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ... [08/07/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
309 people like this