2750
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ด้านวิชาการ ศึกษาวัฒนธรรมต่างแดน ระหว่าง มข. มอ. และUPM

ia

 • แหล่งเรียนรู้ที่กว้างใหญ่นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมเดินทางทั้งสิ้น 27 คน กับแหล่งเรียนรู้ 3 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  วันแรกของการเดินทาง วันที่ 15 ก.ค. 2559 เวลา 13.00 น. ได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์พร้อมบุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเด็นการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด การจัดการ การบริหารหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท และการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และการศึกษาประเด็นวิจัยที่เข้มแข็งของทั้งสองสถาบัน หลังจากนั้นทางคณะเดินทางต่อไปยังสถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยทางใต้ของประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นแหล่งเก็บรักษา อนุรักษ์ที่สำคัญของชาวใต้

  วันที่สองของการเดินทางเพื่อมุ่งสู่ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย หนึ่งในเป้าหมายของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์วิชาทางด้านเกษตรศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ข้าวเป็นคำตอบที่น่าสนใจให้กับคณะผู้ร่วมเดินทาง ซึ่งพิพิธภัณฑ์ข้าวแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้และจุดศูนย์รวมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นศูนย์กลางการปลูกข้าวของเป็นเทศมาเลเซียอีกด้วย จุดเด่นของอาคารโดยเฉพาะด้านบนสุดของอาคารที่เป็นจุดจัดแสดงภาพวาดสามมิติผ่านจุดชมวิวที่หมุนได้ 360 องศา

  วันที่สามทางคณะข้ามไปยังประเทศสิงค์โปร์ ประเทศพัฒนาที่เพียบพร้อมและการจัดการประเทศที่เป็นต้นแบบ แต่สิ่งที่จะเป็นปัญหาหลักของประเทศคือเรื่องน้ำ ทางคณะเข้าชม NewWater แหล่งผลิตน้ำที่สำคัญของประเทศ ข้อมูลที่เราทราบคือ ประเทศสิงค์โปร์ได้รับน้ำดิบจาก 4 แหล่ง ได้แก่ จากการนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย จากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำฝน จากการเปลี่ยนน้ำกร่อยเป็นน้ำจืด และจากที่นี้ NewWater แหล่งผลิตน้ำที่ผ่านการใช้แล้วนำมาเข้าสู่กระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ที่สิงค์โปร์ทำให้เห็นแล้วถึงความสามารถและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเผชิญกับภาวะการณ์เรื่องน้ำ และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างดี

  ผ่านพ้นมาถึงวันที่สี่ของการศึกษาดูงาน เราเข้าเยี่ยมชม University Putra Malaysia (UPM) มหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตรของประเทศมาเลเซีย พวกเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจากคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำโดย รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมสัมมนาและตั้งข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะประเด็นการศึกษาต่อและการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ... Link [22/07/2016]
  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ไพศาล / ไพศาล เอกวัฒน์
392 people like this