980
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

ia

 • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ซึ่งในปีนี้มีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 481 คน ณ ห้อง 7001 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กิจกรรมก่อนเริ่มงานเป็นการให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับคณะเกษตรศาสตร์ โดยนางทัศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ และให้ผู้ปกครองได้ร่วมตอบคำถามและรับของที่ระลึก และเริ่มเปิดงานในเวลา 13.15 น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง แนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมาเป็นการแนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอน เงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำกิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา และการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายสมโชค เพ็งลี แนะนำการใช้ชีวิตในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดี และแนะนำแนวทางอนาคตสู่ตลาดงานของสาขาการเกษตรโดยนายรักติ ญวนกระโทก นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ และแนะนำการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559โดยนายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม หัวหน้าหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการตอบข้อซักถามของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดยคณะผู้บริหารของคณะฯ

  งานวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เป็นงานที่คณะเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการจัดงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริหาร และคณาจารย์ กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ซึ่งทางคณะฯ จะได้ให้ข้อมูลต่างๆ ของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ให้ผู้ปกครองได้รับทราบคือ ด้านการเรียนการสอน ด้านสวัสดิการของนักศึกษาใหม่ ด้านทุนการศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้ปกครองนักศึกษาใหม่จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการตอบข้อซักถามของผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดยมีผู้บริหารของคณะฯ เป็นผู้ตอบคำถาม อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯ กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ต่อไป ... [01/08/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
166 people like this