2853
คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดต้นทุนและกำหนดราคาสินค้าเกษตรแปรรูป

ia

  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคิดต้นทุนและกำหนดราคาสินค้าเกษตรแปรรูป” ซึ่งเป็นการบริการวิชาการภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งด้านอาชีพเกษตรกรรม” ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีเกษตรกรบ้านหญ้าคาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่า 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านหญ้าคา ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ กล่าวว่า “เนื่องจากเกษตรกรบ้านหญ้าคา ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เริ่มมีการนำผลผลิตทางการเกษตรมาทำการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า แต่เกษตรกรยังประสบปัญหาในด้านการคำนวณต้นทุนการผลิตและการแปรรูป คณะอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร จึงได้ทำการถ่ายทอดวิธีการคำนวณต้นทุนการแปรรูปและการกำหนดราคาจำหน่ายสินค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถสามารถบริหารจัดการธุรกิจในชุมชนได้ประสบผลสำเร็จต่อไป” ... [02/08/2016]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
449 people like this