9641
คณาจารย์ คณะเกษตรฯ มข. เยี่ยม นศ. ป เอกทำวิจัย ณ Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ia

  • รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์, รศ.ดร.สนั่น จอกลอย, รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม เดินทางเยี่ยมนักศึกษาแลกเปลี่ยนการศึกษาวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Iowa State University, เมือง Ames, รัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงเดือน มค.-กพ. 56 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทำงานวิจัยอยู่ขณะนี้มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิชัย เคนไชยวงศ์ สาขาสัตวศาสตร์ (ความร่วมมือระหว่าง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กับ Prof.Dr.John Mabry, Department of Animals Science, Sep 2012 - Mar 2013); นายดนุพล เกษไธสง สาขาพืชสวน (ความร่วมมือระหว่าง รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์็ กับ Prof Dr Jay-lin Jane, Dept. Food Science and Human Nutrition, July 2012 - June 2013); นายพรชัย หาระโคตร สาขาพืชสวน (ความร่วมมือระหว่าง รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ กับ Dr Paul M. Scott, USDA-ARD, Corn Insects and Crop Genetics Research Unit, Sep 2012 - June 2013); นางสาวรัชนี พุทธา สาขาพืชไร่ (ความร่วมมือระหว่าง รศ.ดร.สนั่น จอกลอย กับ Prof Dr Mark L. Gleason, Dept. Plant Pathology, May 2012 - Apr 2013); และ นางสาวรัตติกาล เสนน้อย สาขาพืชไร่ (ความร่วมมือระหว่าง รศ.ดร.สนั่น จอกลอย กับ Prof Dr Mark L. Gleason Dept. Plant Pathology,May 2012 - Apr 2013) นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับการสนับสนุนผ่านทุนโครงการกาญจนาภิเษก ความร่วมมือระหว่าง RGJ-ISU และทุน สกอ. และความร่วมมือ MOU ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Agricultural anb Environment, ISU. ... [04/03/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1043 people like this