2460
คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรม เรื่อง ข่าเหลืองพืชสมุนไพรกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ

ia

  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม เรื่อง ข่าเหลืองพืชสมุนไพรกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับข่าเหลือง เช่น การปลูก การจัดการ การตลาด การแปรรูป และแนะนำเครือข่ายปลูกข่าเหลือง มีเกษตรกรผู้ปลูกข่าเหลือง เกษตรกรผู้สนใจในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 260 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [04/08/2016]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
404 people like this