1018
คณะเกษตรฯ มข. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ia

 • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 481 คน ณ ห้อง 7001 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กิจกรรมภายในงาน เป็นการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมาเป็นการแนะนำการศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แนะนำกิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา และการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะกรรมการสโมสรฯ โดยนายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์กล่าวต้อนรับ และแนะนำสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ โดย นายพินิจพล ประดับชาติ เลขาธิการสมาคมฯ และนายอากร สุวรรณพรม อุปนายกคนที่ 2 แนะนำการสมัครสอบคอมพิวเตอร์ โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน How to learn for English โดยศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย และแนะนำคู่มือนักศึกษาใหม่และการลงทะเบียนเรียน โดยนางชัชชนี สุวรรณศร หัวหน้างานบริการการศึกษา

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมที่คณะเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในคณะฯ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการพบปะระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และบุคคลากรในคณะฯ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคตอีกด้วย ... [05/08/2016]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
209 people like this